Gorredijk

Terug naar boven

60 jarig bestaan Openbare Lagere School

10-09-1947 Leeuwarder Courant
Openbare lagere school

De Gorredijkster school bestaat 60 jaar Viering op Woensdag 17 September

Reeds vóór 1800 was er een school te Gorredijk, midden in het dorp, op de plaats waar nu nóg openbaar lager onderwijs wordt gegeven. Deze school is in 1807 vernieuwd en in 1828 volgde weer een verbouwing en uitbreiding. Vóór de onderwijswet van 1857, toen de rangen werden afgeschaft, was de school te Gorredijk een van de eerste rang, een bewijs dat Gorredijk toen een dorp van betekenis was met uitstekende onderwijskrachten.

Lange jaren bleef het schoolgebouw van 1828 de jeugd van Gorredijk dienen, doch na ongeveer 60 jaar kon het niet meer. Het werd oud en haveloos en voldeed niet meer aan de eisen, die men toen aan een school meende te moeten stellen.

In 1887 werden plannen gemaakt voor 'n nieuwe school en op 1 September van dat jaar is door de heer S. G. Zwart, wethouder van Opsterland, dé eerste steen gelegd. De bouw ging zeer voorspoedig, want reeds op 2 November werd de school in gebruik genomen.(volgens latere gegevens heeft de bouw veel langer geduurd dan in dit artikel staat vermeld, red.)

We geven hier nog een. kort overzicht van de schoolmeesters, die als hoofd van deze inrichting hebben gefungeerd. Tot 1820 stond heer"G. B. Oosterhof; van 1820—1853 P. Brons, gekomen van Schiermonnikoog, en te Gorredijk overleden. Toen kwam de bekend geworden Izaäk Poutsma. die van 1838—1845 hier ondermeester was geweest, vervolgens van 1845—1854 hoofd te Follega en van 1854 tot 1888 hoofd van de Gorredijkster school. Poutsma heeft talrijke kwekelingen voor het onderwijs opgeleid en zijn eigen kinderen hebben in de maatschappij een goede plaats verworven en hebben op onderscheiden gebied naam gemaakt. De oude Poutsma is in 1910 op hoge leeftijd te Gorredijk overleden. 15 Oct. 1888 begon Peter Hofstede, onderwijzer te Zaandam, hier zijn werk als hoofd, hij vertrok reeds 4 jaar later; J. Schaafsma, gekomen van Dinxperlo, waar hij onderwijzer was, stond hier van 1893 tot 1903; 1 Jan. 1904 kwam F. ten Kate, van Blokzijl, die in 1905 naar Franeker vertrok. S. Heijenga volgde hem in 1905 op en daarna Ynte Visser tot 1929, A. B. Ehlhardt tot 1931 en W. de Haan van 1931—1939. Op 1 Maart 1939 trad het tegenwoordige hoofd, de heer W. de Wit in functie. Van de andere leerkrachten der laatste jaren noemen we nog de heren J. de Vos, die op 1 Jan. 1937 ontslag kreeg, opgevolgd door Jan Eisenga, op 4 Mei 1943 op tragische wijze om het leven gekomen, door de hand van de bezetter. De onderwijzer J. J. Jellema, kreeg 25 Jan. 1937 zijn ontslag, in zijn plaats werd op 1 Maart 1937 benoemd mevr. J. Postma —Rózema. De heer H. van der Zwaag werd eervol ontslagen op 1 Mei 1941; in deze vacature werd voorzien door de benoeming van mej. F. Zwier op 1 Sept. 1941. Eisenga's plaats werd 15 Sept. 1943 ingenomen door S. Heida (tot 15 April 1946\ na wiens vertrek op 15 Juli 1946 de heer J. J. G. de Jong in functie trad. Het gaat de school momenteel goed, gezien het groeiend aantal leerlingen.Het duurt dan ook niet lang meer dat er een vijfde leerkracht aangesteld kan worden. Op Woensdag 17 September zal het 60-jarig bestaan van het schoolgebouw feestelijk worden gevierd. Des morgens wordt een optocht gehouden van schoolkinderen, waarbij prijzen gullen worden toegekend aan die kinderen, die dé aardigste of origineelste voorstellingen laten zien.

Des middags treedt in Zalen Sijtsma voor de kinderen en hun moeders op het gezelschap Rob Geraerds, van Amsterdam, met een sprookje. Dit gezelschap zal hier de eerste jeugdvoorstelling in Friesland op tonele brengen. Tractaties zullen niet ontbreken.


60jaarschool.jpg

HET PERSONEEL DER SCHOOL. V.l.nr. W. de Wit, mej. F. Zwier, mevr. J. Postma —Rozema en J. J. G. de Jong.

Bron: Leeuwarder Courant

Meer foto’sLaatste foto’s