Gorredijk

Terug naar boven

Ringenoldus, Hendrik

Hendrik  Ringenoldus (geb. 28-2-1873 Gorredijk  en overl. 14-4-1937 Gorredijk) was raadslid en wethouder voor de S.D.A.P. Hendrik was gehuwd op 2 juni 1899 met Eelkje Bakker (27 sept.1875 Kortezwaag-Overl. 26 dec. 1960 Bergum). Eelkje Bakker was de dochter van Rindert van Zinderen Bakker.Samen hadden zij 2 kinderen; Rindert Durk, en Jantje Henderika.

Leeuwarder Nieuwsblad
Hendrik Ringenoldus †.

GORREDIJK, 14 April. Na een kortstondige ziekte is heden in den ouderdom van 64 jaar overleden de heer Hendrik Ringenoldus, wethouder van Opsterland, en sedert 2 Sept. 1919 lid van de raad der gemeente. Als raadslid was hij meestal de woordvoerder der sociaal-democratische fractie. Nadat de heer L. Eppinga in 1934 voor het wethouderschap had bedankt, werd de heer Ringenoldus tot diens opvolger gekozen. Ondanks een wankele gezondheid in de laatste jaren, vervulde de heer Ringenoldus, die zijn geheele leven een militante persoonlijkheid is geweest, tal van verenigingsfuncties. In de S.D.A.P. in Opsterland was hij een zèèr op de voorgrond tredende figuur; in Gorredijk maakte hij als bestuurslid o.m. deel uit van de verenigingen „De Laatste Eer", Staatspensionering, Ziekenhuisverpleging, Volksonderwijs en Ned. Ver. tot afsch. van alle. dranken. De raad van Opsterland en de sociaaldemocratische fractie worden wel zwaar getroffen: in vier dagen tijde gingen hun beide oudste leden heen

Hepkema's Courant

Hendrik Ringenoldus †

GORREDIJK, 14 April. Hedenavond 1e na een korte ongesteldheid op 64-jarigen leeftijd overleden de heer Hendrik Ringeno1dus. wethouder van Opsterland en sedert 2 September 1919 raadslid der gemeente. Met den heer Ringenoldus is heengegaan, een man, die. ondanks een wankele gezondheid, steeds paraat was om zijn krachten te geven aan zaken ten nutte van het algemeen. De heer Ringenoldus, die 27 Febr. 1873 is geboren, heeft zijn geheele leven te Gorredijk gewoond en dit dorp heeft veel van zijn groote gaven van verstand en hart geprofiteerd. Hij was een man van vaste principes en waar hij zich éénmaal aan gaf, daarvoor werkte hij met alle 'toewijding en energie, die in hem was. Betrekkelijk jong verdiepte hij zich reeds in politieke en maatschappelijke vraagstukken, wat tot resultaat had, dat hij zich bij

de sociaal-democratische beweging en WJ de drankbestrijding aansloot, daarbij in het spoor tredende van zijn schoonvader, den bekenden socialistischen vóórvechter, Rindert van Zinderen Bakker. Eu in de arbeidersbeweging èn tegen het alcoholisme heeft de heer Ringenoldus veel werk gedaan. Bijna 18 jaar maakte hij deel uit van de sociaal-democratische fractie in Opsterlande gemeenteraad en was daar meestal de woordvoerder. Hoekige figuur als hij was, kon hij soms scherp en niet min. der overtuigend zijn meening naar voren brengen; een meening die hij ook bij grooten tegenstand met kracht verdedigde. Toen wethouder Eppinga drie jaar geleden van zijn functie afstand deed, werd de beer Ringenoldus in diens plaats gekozen. Het wethouderschap had voor den heer Ringenoldus veel aantrekkelijke en met groote ambitie heeft hij dan ook de daaraan verbonden werkzaamheden verricht. Voorts de heer Ringenoldus een groot aantal jaren bestuurslid geweest van de afd. Gorredijk der N.V. en voorzitter van het Centraal Comité voor drankbestrijding inOpsterland. Ook heeft hij een tijdlang een zetel gehad in de provinciale organisatie der N.V., de Firiesche Propagandacommissie. Het plaatselijke vereenigingsleven diende de heer Ringenoldus door een bestuursfunctie in „De Laatste Eer", de afd. van den Bond voor Staatspensionering, „Volksononderwijs"' en de Vereen, voor Ziekenhuisverpleging;. Voorts had de arbeid onder de jeugdige werkloozen te Bakkeveen zijn belangstelling. Het stoffelijk overschot zal Maandagmiddag 1 uur ter aarde worden besteld. De raad van Opsterland en de sociaal-democratische fractie worden wel zwaar getroffen: binnen vier dagen tijds gingen hun 'beide oudste leden heen. In den raad zal de heer Ringenoldus worden opgevolgd of door den heer H. Klazema te Lippenhuizen of door den heer G. G. de Vos te Terwispel.

H. Ringenoldus

Een van de mensen, die veel heeft gedaan voor de oprichting van de „Blauwe NV" in Gorredijk was Hendrik Ringenoldus, een schoonzoon van Rindert van Zinderen Bakker. Hij behoorde met zijn twee broers tot de oprichters van de afdeling. Men begon met 13 leden. Ringenoldus werd voorzitter. Binnen drie jaar steeg het ledenaantal tot 35, In 1926 ging men een fusie aan met de afdeling van de „Blauwe NV" te Kortezwaag. Die afdeling was ouder dan die te Gorredijk en eerst ook groter. Aanvankelijk had men zelfs in Kortezwaag de gang van zaken in Gorredijk van harte gestimuleerd, maar de „dochter" groeide de „moeder" boven het hoofd. De Algemene Nederlandse drankbestrijdingsorganisatie (ANGOB), de „Blauwe NV," de Orde van goede tempelieren en nog enkele andere organisaties besloten in 1963 tot een fusie. De kleine groepjes van de ANGOB en de tempelieren, die er in Gorredijk ook nog waren, sloten zich grotendeels aan bij de ANDO-afdeling. De afdeling heeft nu ongeveer 100 leden.

Teraardebestelling H. Ringenoldus

GORREDIJK, 19 April. Onder groote deelneming uit velerlei kring is het etoffelijk overschot van den heer Hendrik Ringenoldus, wethouder van Opsterland, gebracht naar zijn laatste rustplaats. Familie en. vrienden hebben hem 'weggedragen naar den stillen doodenakker van Kortezwaag, waar hij thans rust naast zijn vroeg gestorven en veelbelovenden zoon, die zijn vader vijftien j-aar geleden in den dood ie voorgegaan. De uitvaart geschiedde vanuit „Schansburg", waar we o.m. opmerkten burgemeester Bleeker van Opsterland met den gemeentesecretaris den heer J. de Bruin en wethouder J. Wijmenga, den gemeente-architect, den heer Van Wamel, den directeur der gasfabriek, den heer Veen, met den fabfiekebaae, den heer H. de Boer, gew. prop. der S.D. A.P., den heer F. Hajonidee van der Meulen, oud-secretaris van Opsterland, den heer Paul Kies, propagandist der S.D.A.P., vele raadsleden en oud-raadsleden van Opsterland benevens een aantal ambtenaren dier gemeente, verschillende leden der bewegingen, welke de heer Ringenoldus zoo belangeloos en vol toewijding heeft gediend, afgevaardigden van organisaties en een talrijke echare vrienden. De etoet, die voorafgegaan werd door het omfloerste vaandel van de afdeeling Gorredijk der N.V., ondervond een groote publieke belangetelling op den langen weg naar het kerkhof. Hier werd met de onder bloemen bedolven en door de roode vlag gedekte baar een rondgang gemaakt, waarna de kist werd neergelaten. Door verscheidene eprekere is aan de geopende groeve getuigd van de waardeering en de vriendschap, welke men voor het werk en den persoon van den overledene had. Ale eerste trad naar voren burgemeester Bleeker, die wees op de goede samenwerking in het college van B. en W. De heer Ringenoldus is iemand geweest, die zich met hart en ziel geheel heeft willen geven aan bet algemeen belang en de mensohheid op zijn wijze heeft willen dienen. Het lidmaatschap van den raad was hem lief, het wethouderschap heeft hij met zijn geheele persoon vervuld. Ik heb dikwijle de gedachte gehad, dat het zoo jammer was, dat de heer Ringenoldus deze functie heeft moeten waarnemen in tijden van neergang en druk, nu er zoo weinig te bereiken is. Ik acht het hem tot een eer, dat hij heeft willen erkennen, dat men in dezen tijd van nood niet kan grijpen naar het onbereikbare; en het ie hem hard gevallen, dat hij dingen, die hij graag wensdhte, tengevolge van tijdsomstandigheden, niet tot stand kon brengen. Veel critiek wae onverdiend. Ook is het den heer Ringenoldus tot een eer te rekenen dat hij er naar streefde in het college van B. en W., waar de méeningen nogal uiteenloopen. de verhoudingen goed te doen zijn. Hij heeft ingezien, dat men door gemeenschappelijk overleg het openbaar belang beter dient, dan door het etug vaethouden aan eigen meening. Vooral in de laatste maanden heb ik hem bewonderd. Ondanks het feit dat zijn lichamelijke gesteldheid hem elke beweging moeilijk maakte, miste hij nooiit bij de vergaderingen en werkte mede aan de belangen der gemeente. Namens den raad en zeker namens een groot deel der gemeentenaren dankte epr. ten elotte den heer Ringenoldue voor al hetgeen hij in het algemeen belang heeft gewrocht. De heer H. de Boer van Leeuwarden f:betste den heer Ringenoldue ale een 6terke, rachtige persoonlijkheid, ale een man met een groot hart, een eterk gevoel voor rechtvaardigheid en een helder verstand. Dat groote hart deed het hem opnemen voor de verdrukten in de maatschappij in een tijd dat daar moed toe behoorde. Ringenoldue verdiepte zich dn de problemen, waar men in de socialistische beweging voor komt te staan. Met zijn groote belezenheid, zijn ernstig streven en zijn helder verstand was het een genoegen een gesprek met hem te voeren. Hij kende de problemen en velen hebben leering getrokken uit gesprekken met hem. De heer Ringenoldus heeft het leven diep geleefd en dat brengt botsingen mee. Doch hij heeft steeds geweten, welken weg hij moest gaan. Ondanks teleurstellingen heeft hij toet mooie gekend in de socialistische beweging. Persoonlijk leed is hem niet bespaard gebleven en de dood van zijn zoon heeft hem en zijn vrouw zeer geknakt. Ringenoldus ie een persoon geweest, van wien kracht zal blijven uitgaan, ook na den dood. De heer J. K i n g m a van Beetsterzwaag sprak namens de F.P.C., de provinciale organieatie der Ned. Vereen, tot afschaffing van ale. dranken. Spr. zeide, dat de beer Ringenoldus ook dn de F.P.C, op zijn plaate wae; zijn adiviezen en mededeelingen getuigden van een grondige kennie van het alcoholvraagstuk. Spr. dankte den heer Ringenoldue voor het vele werk in de drankbestrijderebeweging; de zichtbare resultaten van zijn streven moeten hem voldoening hebben geschonken.

Dank werd ook gebracht aan mevrouw Ringenoldus, die zoo geheel met haar man medeleefde en hem steunde in al zijn werk. Man en vrouw waren een twee-éénheid in geest en idealen. De arbeid van Ringenoldue zal door de Friesche drankbestrijdens niet worden vergeten. De heer P. K i è e voerde het woord mede uit naam van vele vrienden en in het bizonder namens den heer Potthoff, fractie-genoot van den overledene. De heer Ringenoldus was een baanbreker in de opkomende arbeidersbeweging. Daar behoorde toen moed toe; doch hij had den moed om ondanks tegenstand met vuur zijn ideaal te dienen. Later kwamen de jaren van meerdere bezadigdheid, toen het aankwam op tactische kwaliteiten. Het was de periode van het beleid. De derde fase, die tevens over dit geheele leven reikt, ie die der trouw. Trouw ie de heer Ringenoldus geweest aan zijn arbeid, zijn beginselen, zijn partij. Zijn leven was een van moed, beleid en trouw. Tot het laatst wijdde hij zich aan den arbeid, die hem lief wae. Dank daarvoor, dank óók aan zijn meelevende vrouw. Onbaatzuchtig heeft de heer Ringenoldue gestreden voor het socialisme, dat zeker eens zal koeien en waaraan zijn rijke leven is toegewijd geweest. Wethouder Wijmenga van Ureterp eprak in functie zoowel als vriend en dankte den heer Ringenoldue voor diens grootem eteun en voor de uitnemende samenwerking. „Moge God almachtig zich in genade over Uw ziel ontfermen", aldus besloot deze spreker. De heer H. H. de Vos van Oranjewoud is lange jaren met vriendschapebanden aan den overledene verbonden geweest. Veertig jaar geleden vonden ze elkander in den ouden Socialistenbond en in den Angob (neutrale drankbeetrijdersvereen.) Van den heer Ringenoldus kon gezegd worden, dat hij met de aan hem geschonken talenten gewoekerd heeft. En zijn talenten van hart, gemoed en verstand waren vele. Met groote kracht en geheele toewijding heeft hij gearbeid voor de idealen, welke hij in zijn leven voorstond. Spr. bracht namens vele vrienden daarvoor dank Ringenoldus heeft ale mensch zijn plicht gedaan. En wij, die achterblijven kunnen ndet beter doen dan de vlag, die aan zijn hand ontvallen is, veider te dragen en te werken aan het ideaal, waarvoor hij geleefd heeft: het ideaal van een betere maatschappij. Spr. eindigde met een: „We yergeten je nooit!" De heer W. Mo 11 te Kortezwaag nam namens de afdeelingen N.V. en Bond voor Staatepensionneering afscheid van den gestorvene en bracht dank voor den uitnemenden arbeid, die voor drankbestrijding en ouden van dagen ie verricht. Een zwager, de heer M. van Zinderen Bakker te Hilversum sprak namens de familie in het Friesch een gevoelig en ontroerend woord, waarin hij wees op het groote idealisme van dezen gestorven strijder, in wiens zwakke lichaam zulk een grootte daadkracht school. Spr. eindigde met een aanhaling uit Piter Jelles gedichten. Het nageslacht zal de vruchten van zijn werk plukken. Spr. wees voorts nog op de uitstekende familieverhoudingen en den grooten steun, welke de overledene voor zijn vrouw ie geweest. Het koor ~De Stem des Volks" onder leiding van den heer H. S. de Jong, zong „Aan de Strijdere", dat met diepe ontroering door de aanwezigen werd aangehoord. De echoonzoon van den overledene, de heer M. Pal, dankte voor de zeer groote belangetelling en de eer den overledene bewezen Toen neeg tenslotte het vaandel driemaal boven het graf, als een afscheid van de onthoudersbeweging van haar trouwen en toegewijden medestrijder.

Ingezonden brief aan Hepkema's Courant

Geachte Redactie!

Omdat „De K 1 o k-L andm a n" niet meel) uitkomt, verzoek lk voor onderstaande beleefd eenige ruimte in Uw blad. In de Rubriek van den Ned. Bond vaa Land 4 arbeiders (in De Klok) las Ik tot mijn verbazing; dat op de geheelonthouders-meeting, gehoudens 22 Juni te Gorredijk, de colportage van socialist tische lectuur verboden was. Dat Is geheel onjuist. In plaats van te verbieden, was Juist} door het bestuur besloten alle colportage vrij te laten, uitgezonderd die van geheelonthouders lectuur, omdat onze vereniging daar zelf voor zorgde. Dat er enkelen uit Noordwolde plan hadden te colporteeren en alzo een vergeefsche reis maakten, kan dus niet waar zijn, temeer niet, daar er die dag geen enkel verzoek, om te mogen colporteeren, bij het bestuur binnen kwam. Het blijkt dan ook, dat de berichtgever zich niet voldoende op de hoogte heeft gesteld, wat in mijn oog wel noodig is, wil men niet dat een of andere vereeniging ten onrechte aan! de kaak stellen. . ) HENDRIK RINGENOLDUS, Voorzitter van de geheelonthoudcrsvereeniging „Volkswelzijn" te Gorredijk 

Meer foto’sLaatste foto’s